Novice2018-07-05T11:37:31+00:00
507, 2024

Evropska uredba za takojšnja plačila

Marca letos je začela veljati nova uredba, ki bo tudi podjetjem omogočila prejemanje (od januarja 2025) in pošiljanje (od oktobra 2025) takojšnjih plačil. Prednosti so predvsem v tem, da se bo lahko plačevalo tudi med vikendi in prazniki, nakazilo pa bo takoj vidno na računu prejemnika. Večina bank sedaj to omogoča fizičnim osebam preko aplikacije Flik, se pa je v Evropi za čezmejna plačila razvila tudi aplikacija Wero. Kdaj bodo [...]

3005, 2024

Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me

Delodajalci se lahko v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+« do 31. maja 2024 prijavijo na razpis za zaposlovanje in izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Delodajalci, ki so vsaj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) in imajo vsaj enega zaposlenega, lahko za zaposlitev po razpisu prejmejo subvencijo od 450 do 720 evrov na mesec oziroma sorazmerno manj, če gre za zaposlitev s [...]

3005, 2024

Uredba o enotnem območju plačil v evrih (SEPA)

Članice EU so dokončno potrdile uredbo o enotnem območju plačil v evrih (SEPA), ki bo omogočala takojšnja plačila ne v okviru nacionalnih držav, temveč tudi čezmejno. Uredba o takojšnjih plačilih bo omogočila prenos denarja v desetih sekundah kadarkoli v dnevu, tudi zunaj delovnega časa bank, te pa za to ne bodo smele zaračunavati višjih stroškov. Nova pravila bodo izboljšala strateško avtonomijo evropskega gospodarskega in finančnega sektorja, saj bodo pomagala zmanjšati odvisnost [...]

3005, 2024

Portal SPOT prehaja na enotno in edino prijavo SI-PASS

S 30. majem 2024 prehaja portal SPOT na enotno in edino prijavo prek SI-PASS ter ob tem poziva vse uporabnike, ki uporabniškega računa SI-PASS še niso uredili, da registracijo uredijo čim prej. Za uporabnike, ki se v portal SPOT že zdaj prijavljajo prek SI-PASS, ne bo sprememb, pri čemer to ne pomeni, da se odpravlja uporaba digitalnega potrdila. Tudi pri prijavi v portal SPOT prek SI-PASS bo namreč uporaba digitalnega potrdila še naprej [...]

2003, 2024

Izvajanje plačilnih storitev na dan 29.3.2024

V petek 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP), v petek 29.3.2024, ne bo izvajala: plačilnih storitev za proračunske uporabnike storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 29.3.2024, se ne prenese na naslednji delovni dan. Obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni Upravi [...]

602, 2024

Napoved dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Dohodek iz kapitala Do 28.02.2024 je potrebno napovedati dohodek iz kapitala dosežen v letu 2023 in sicer za dohodke iz: obresti dividend in dobička iz kapitala; za kapital se štejejo: nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja investicijski kuponi.   Dohodek iz oddajanja premoženja v najem V kolikor ste oddajali nepremičnino [...]

1412, 2023

Dodatno zdravstveno zavarovanje – obvezni prispevek

Pred kratkim je stopil v veljavo nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki bo »nadomestil« t.i. dodatno zdravstveno zavarovanje. Pričel se bo obračunavati pri plači za mesec januar 2024 in bo znašal 35,00€, nato se bo vsako leto usklajeval glede na rast povprečne bruto plače. Za mesec december, se tako vsem tistim, ki jim je podjetje plačevalo in kasneje odtegnilo od plače, dopolnilno zavarovanje ne bo več [...]

3011, 2023

Darila

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta. Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2023. Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz [...]

3011, 2023

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada?

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada? Božičnica 2023 je dohodek, ki nekaterim delavcem polepša decembrske (ali novembrske) dni. Kako je z izplačilom božičnice? Je prostovoljno ali obvezno? Na kaj je treba biti pozoren glede obdavčitve? Izplačilo božičnice je ena od lepših skrbi, ki jih ima delodajalec. Komu pripada božičnica 2023? Izplačilo božičnice ni obvezno. Pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba ali individualna pogodba o zaposlitvi. [...]

910, 2023

Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.2023

S spremembo/dopolnitvijo zakona  ZEPDSV-A, je potrebno voditi evidence delovnega časa, ne samo za delavce, ki so zaposleni, vendar tudi za vse ostale, ki se na kakršenkoli način vključujejo v delovni proces (podjemna pogodba, avtorsko delo, kratkotrajno delo, začasno in občasno delo upokojencev, študentsko delo…), skratka za vse ki pri vas opravljajo delo. Delavca, bo potrebno prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje pred opravljanjem dela (veljalo že do sedaj), kakšna bo praksa, [...]

510, 2023

Drugi ukrepi – poplave

Veljajo, še nekateri drugi ukrepi, po katerih se sredstva lahko prejmejo v kolikor ste bili oškodovani v poplavah in sicer: Moratorij na obresti in kredite, Hitrejše zaposlovanje tujcev, Čakanje na delo po poplavah, Pomoč samozaposlenim v primeru padca prihodka.  

510, 2023

Prispevek delodajalca v višini 0,8%

Z dodatnim prispevkom bodo obremenjena tudi podjetja. Le ta, bodo morala odvesti prispevek v višini 0,8% odstotka davčne osnove »dobička«, pred uveljavljanem olajšav.

510, 2023

Delovna sobota in 0,3% bruto plače

Vlada je v sklopu ukrepov, za odpravljanje posledic avgustovski poplav sprejela, da bomo morali vsi državljani, nameniti prispevek v višini 0,3% letnih bruto plač. V kolikor bo delodajalec organiziral delovno soboto, se bo neto znesek od opravljenega dela upošteval (odštel) od odmerjenega prispevka. Gre tako za leto 2023, kot za leto 2024. Delovna sobota Delodajalec lahko (ni obvezno) organizira delovno soboto, vendar bo moral od vseh delavcev, ki bodo na [...]

510, 2023

Sprememba dodatnega prostovoljnega zavarovanja v obvezen prispevek

Pred kratkim je stopil v veljavo nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki bo »nadomestil« t.i. dodatno zdravstveno zavarovanje. Pričel se bo obračunavati pri plači, za mesec januar 2024 in bo znašal 35,00€, nato se bo vsako leto usklajeval glede na rast povprečne bruto plače. Zaposleni bodo tako dobili 35,00€ evrov »manj« neto plače.

1701, 2023

Dvig minimalne plače za 100 evrov

V petek, 13. januarja 2023, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig. Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi [...]

401, 2023

Obdavčitev samostojnih podjetnikov v letu 2023

Obdavčitev s.p.-klasičen Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in je neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša obdavčitev   % davka nad do 50.000 4 % 50.000 100.000 12 % 100.000 20 %   Obdavčitev s.p.-popoldanski Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in ni neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša [...]

612, 2022

Obdarovanje poslovnih partnerjev in otrok zaposlenih

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta. Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2022: Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz [...]

1011, 2022

Regres za letni dopust

Delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust s sklenitvijo pogodbenega razmerja. Delavci, ki so med letom sklenili pogodbo o zaposlitvi morajo prejeti regres do 31.12.2022 v višini in na način, kot ste določili delavcem katerim ste že izplačali letni dopust. Za regres velja omejitev, da je znesek 100% PP v RS za predpretekli mesec cca (1900 eur), prost tako dohodnine kot prispevkov, in da se lahko izplača v več [...]

1011, 2022

Nagrada za poslovno uspešnost

Za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost (božičnica, 13. plača), so se s 01.01.2022, spremenili pogoji in višine zneskov, za katere ni potrebno obračunati dohodnine (niso obdavčeni), so pa obremenjeni s prispevki (enako kot plača) in sicer: do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (veljalo že odsedaj), do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za [...]

509, 2022

Zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje je najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej [...]

109, 2022

Obvezno elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu – od 1. 9. 2022 dalje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo s 1. septembrom 2022 za vse poslovne subjekte uvaja obvezno elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu (ePrijave NPD) preko portala SPOT. Vsebinske informacije so zbrane na spletni strani ZZZS: ZZZS - Portal za zavezance - e-Poslovanje - prijava nezgod in poškodb pri delu V tej [...]

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje